Juridisch Bestuursadviseur

Datum:19-10-2021
Type aanvraag:Werving en Selectie
Regio:

Sint Maarten

Functie:Juridisch Bestuursadviseur
Referentie nummer:# 3522
  
Omschrijving

 • Bestudeert en analyseert juridische aspecten van de problematiek die zich voordoet in de beleidsterreinen van de overheid en geeft richting gevende adviezen;
 • Bestudeert voor het eiland relevant regeringsbeleid en beziet de daaruit voortvloeiende consequenties voor op de langere termijn te leveren bestuurlijk-juridische producten;
 • Bereidt als projectleider bestuurlijk-juridische projecten voor en leidt deze;
 • Adviseert inzake de interpretatie en toepassing van wet- en regelgeving;
 • Adviseert de ambtelijke top ten aanzien van juridische vraagstukken;
 • Adviseert inzake specifieke aspecten van het openbaar bestuur;
 • Bbereidt beslissingen voor over het v_erlenen van medeparaaf;
 • Ttoetst beleidsvoornemens aan de bestaande regelgeving;
 • Voert (inter)nationaal en (inter)departementaal overleg en levert een inbreng aangaande voorstellen tot het invoeren van nieuwe wet- en regelgeving dan wel tot het wijzigen van wet- en regelgeving;
 • Participeert in beleidsprojecten, realiseert mede de voorbereiding en .im p lem en ta t ie van beleidsmaatregelen en verzorgt de juridische inbreng in beleidsprojecten en uitvoeringsprocessen;
 • Adviseert de ambtelijke en politieke top over de behandeling vaA controversieel liggende (juridische) beleidsnota\'s;
 • Signaleert politiek gevoelige aangelegenheden en adviseert daarover;
 • Stelt juridische producten, zoals beschikkingen, statuten, contracten, beleidsnota\'s en andere complexe bestuurlijk-juridische documenten, op;
 • Voert -in werkgroepverband- overleg en onderhandelt met vertegenwoordigers van andere overheden, raden, adviesorganen, commissies, belangenorganisaties e.a. over complexe bestuurl ijk-juridische aangelegen heden.
 • Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden.

Kennis en vaardigheden

 • Master Staats- en bestuursrecht (LL.M.).
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • Ervaring binnen het Publieke domein een vereiste.
 • Brede theoretische kennis van en inzicht in relevante rechtsgebieden en op aangrenzende terreinen, nationaal en internationaal;
 • Kennis van beleidsuitgangspunten en -opvattingen alsmede de juridische uitvoeringspraktijk en werkwijze van de overheid;
 • Bestuurlijk-politiek inschattingsvermogen;
 • Vaardigheid in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van standpunten;
 • Vaardigheid in het overdragen van kennis aan anderen;
 • Vaardigheid in het formuleren van complexe juridische beleidsadviezen.
 • Brede theoretische kennis van en inzicht in relevante rechtsgebieden en op aangrenzende terreinen, nationaal en internationaal;
 • Kennis van beleidsuitgangspunten en -opvattingen alsmede de juridische uitvoeringspraktijk en werkwijze van de overheid;
 • Bestuurlijk-politiek inschattingsvermogen;
 • Vaardigheid in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van standpunten;
 • Vaardigheid in het overdragen van kennis aan anderen;
 • Vaardigheid in het formuleren van complexe juridische beleidsadviezen.Klik hieronder om deze vacature te delen:

Geinteresseerd? Stuur dan via onderstaand formulier je CV


  Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Global Resourcing en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich via het formulier op onze website inschrijven. Daarbij geef je ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van jouw inschrijving/sollicitatie door Global Resourcing.