Directeur Bedrijfsvoering

Datum:20-01-2023
Type aanvraag:Werving en Selectie
Regio:

Bonaire

Functie:Directeur Bedrijfsvoering
Referentie nummer:# 3670
  
Omschrijving

Resultaatgebieden:

Levert als lid van het directieteam een bijdrage aan de integrale sturing van de gehele organisatie.

 • Levert een bijdrage aan het formuleren van de strategische doelstellingen, het strategische beleid en de integrale bedrijfsvoering van het openbaar lichaam;
 • Levert een bijdrage aan en adviseert het bestuurscollege (BC) over integrale kwesties, politiek-bestuurlijk gevoelige zaken, interventiemogelijkheden en fungeert als klankbord;
 • initieert en bevordert de integrale beleidsontwikkeling, -uitvoering en –evaluatie;
 • Draagt mede zorg voor een optimale (beleids)afstemming, samenwerking en informatie uitwisseling tussen het ambtelijk en bestuurlijk apparaat en tussen de directies onderling;
 • Coördineert, in voorkomende gevallen, de directieoverstijgende projecten en bestuursopdrachten.

Treedt op als adviseur van de desbetreffende portefeuillehouder c.q. het BC over de vorming dan wel realisatie van het te voeren strategisch beleid:

 • Adviseert het BC c.q. de verantwoordelijk gedeputeerde over in te nemen standpunten met betrekking tot strategische beleidsbeslissingen die het beleidsterrein van de directie betreffen, dan wel raakvlak hebben hiermee; Draagt zorg voor een adequate ondersteuning van het BC c.q.portefeuillehouder van het taakgebied van de directie;
 • Draagt zorg voor een doelmatige advisering van het BC c.q. portefeuillehouder van het taakgebied van de directie;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd over de voorbereiding en uitvoering van de taken die spelen voor het beleidsterrein van de directie;
 • Voert structureel overleg met desbetreffende portefeuillehouder over belangrijke onderwerpen die spelen binnen het taakgebied van de directie; Vertegenwoordigt of ondersteunt het BC bij het plegen van overleg, bemiddelen en onderhandelen in lokale overlegkaders;
 • Draagt standpunten uit en maakt afspraken.

Geeft integrale sturing aan de directie:

 • Geeft sturing aan de ontwikkeling en vernieuwing van de directie:
 • Stelt het (meerjaren) strategisch beleids- en beheersplan vast, draagt zorg voor de uitvoering ervan en rapporteert hierover;
 • Vertaalt het strategisch beleid van het openbaar lichaam naar strategische beleidsuitgangspunten voor de directie;
 • Volgt en becommentarieert externe ontwikkelingen en de effecten ervan gerelateerd aan de doelstellingen van het directiebeleid;
 • Draagt zorg voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het directiebeleid, stelt prioriteiten daarbinnen en stemt het beleid af op dat van andere directies en draagt zorg voor afstemming met het BC;
 • Behartigt (in lijn met de politieke uitgangspunten van het BC) gevoelig liggende belangen van de directie, participeert in overlegstructuren en voert overleg met andere overheden, bedrijven, instellingen en dergelijke; Behartigt het management van de directie ten aanzien van personele, financiële en materiële aspecten van beheer en bedrijfsvoering;
 • Draagt in overleg met de afdeling P&O zorg voor de formatie, bezetting, selectie van nieuwe medewerkers, het doen houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken en overige rechtspositionele aangelegenheden;
 • Implementeert en bewaakt de integrale planning en controlfunctie en bevordert en bewaakt de toepassing van het overige managementinstrumentarium;
 • Geeft leiding aan de directie en coacht de leden van het managementteam; Geeft sturing aan omvangrijke strategische (inter)nationale, regionale en/of openbaar lichaam project-/werkgroepen en overlegkaders;
 • Bepaalt strategische uitgangspunten, kaders, instrumenten voor de besluitvorming binnen het project.

Externe vertegenwoordiging van de eigen directie:

 • Vertegenwoordigt of ondersteunt het bestuur bij he voeren van overleg en het sluiten van overeenkomsten met bestuurders van het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, belangengroeperingen of burgers;
 • Treedt, met toestemming van het BC, namens het openbaar lichaam op als woordvoerder, bemiddelaar of gemandateerd onderhandelaar in uiteenlopende (inter)nationale gremia waar politiek-maatschappelijk gevoelige onderwerpen aan de orde zijn;
 • Draagt bestuurlijke standpunten uit en verdedigt deze.

Kennis en vaardigheden

 • Minimaal 5 jaar als eindverantwoordelijk manager geopereerd;
 • Affiniteit met de Bonairiaanse samenleving;
 • Kent het ambtelijk en bestuurlijk werkveld als geen ander en weet zich daar effectief in te bewegen;
 • Brede kennis van en ervaring binnen het werkveld van de directie, waarbij inzicht in sociale, financieel economische, technische, juridische of politiek bestuurlijke aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkveld is vereist;
 • Ruime ervaring met veranderings- en reorganisatietrajecten binnen overheidsorganisaties;
 • Capaciteit om in samenwerking met de afdelingshoofden en de andere directies de goede keuze te kunnen maken voor de verdere ontwikkeling van de organisatie van het openbaar lichaam Bonaire;
 • Ervaring op het toegewezen werkterrein;
 • Ruime ervaring om binnen een politiek-bestuurlijke context effectief te kunnen opereren;
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van directiebeleid, nieuwe ideeën concepten waarvoor een multidisciplinaire oriëntatie is vereist;
 • Vaardigheid in het onderhandelen met verschillende overlegpartners waarbij een diversiteit aan(tegenstrijdige) politieke, bestuurlijke, economische en commerciële belangen een belangrijke rol kunnen spelen.

Competenties:

 • Leiderschap: organisatie en medewerkers inspireren, vooruit helpen en sturen;
 • Resultaat- en oplossingsgericht: visie vertalen naar praktische oplossingen en de organisatie hierin mee te krijgen;
 • Strategisch beïnvloeden: effectief balanceren tussen de verschillende bestuurlijke en ambtelijke belangen;
 • Flexibiliteit: schakelen tussen verschillende oplossingsrichtingen, improvisatie, creativiteit, doorzettingskracht en een positieve instelling;
 • Omgevingssensitief: luisteren, reflecteren, situaties en problemen op de juiste niveaus inschatten en daar goed op inspelen;
 • Durf: met overtuigingskracht te werk gaan, stelling nemen en effectief opstellen in de samenwerkingsrelatie;
 • Integer: voorbeeldfunctie voor de medewerkers;
 • Bruggenbouwer en verbinder: iemand die ondanks verschillen partijen bij elkaar weet te houden en te verbindenKlik hieronder om deze vacature te delen:

Geinteresseerd? Stuur dan via onderstaand formulier je CV

  Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Global Resourcing en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich via het formulier op onze website inschrijven. Daarbij geef je ons persoonlijke informatie. Deze informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van jouw inschrijving/sollicitatie door Global Resourcing.